Ragility.nl  >  Home  >  Productgroepen  >  Energie in organisaties

Disclamer

Login

Ragility

"Your first and foremost task as a leader is to take charge of your own energy and then to orchestrate the energy of others."

~ Peter Ducker ~

-- Energie in organisaties --

De dienstverlening van "Energie in organisaties" richt zich op (i) het inzicht krijgen in de organisatie energie, (ii) het inzicht geven in de mogelijkheden om de organisatie energie te vergroten en productief in te zetten en (iii) het ondersteunen van organisaties bij het verbeteren van de organisatie energie.

Wat is organisatie energie?

Organisatie energie is de energie van een groep, afdeling of organisatie. Deze energie is niet puur fysiek of mentaal maar meer de power, de drive, het "we gaan ervoor", het "de schouders er onder zetten", om problemen op het werk op te lossen. Het geeft de energie, ondanks eventuele vermoeidheid, om dat stapje extra te zetten. Het heeft grote invloed op de kennisprocessen bij de mens en daarmee op de productiviteit van de organisatie.

Productieve organisatie energie is die energie die gericht is op het realiseren van de organisatie doelstellingen. Het overbrugt de "knowing-doing gap" (zet knowing om in actie), stuurt motivatie, versterkt teamwork, moedigt creativiteit aan en geeft organisaties een concurrentievoordeel. Het ondersteunt groei en innovatie en wordt geassocieerd met vitale organisaties.

Idealiter scoren organisaties hoog in organisatie energie. In de dagelijkse praktijk verschillen ze echter sterk in hun vermogen om organisatie energie te genereren en te onderhouden en vast te houden in de tijd. Tekort aan organisatie energie uit zich in stroperigheid, traagheid, organisatorische burn-out of berusting. Het resultaat is moeizaam lopende organisaties die minder succesvol zijn en die er niet in slagen op tijd te innoveren en te veranderen.

De organisatie energie is niet zo maar een optelsom van de energie die de individuele medewerkers zelf meenemen. Het omvat ook de positieve en negatieve energie tgv. de interacties tussen de medewerkers, tussen management en medewerkers, tussen medewerkers en organisatie als geheel (zoals missie, visie, doelstellingen, kennisomgeving, fysieke omgeving) en tussen medewerkers en mensen buiten de organisatie waarmee zaken wordt gedaan.

Figuur: Enkele belangrijke factoren die de organisatie energie bepalen

De organisatie energie heeft niet alleen een niveau maar ook een focus. Het is van nature dynamisch van aard, het is levend en verandert continu. Het is te beïnvloeden / te sturen door enerzijds het management en anderzijds door de individuele medewerkers zelf.