Ragility.nl  >  Home  >  Productgroepen  >  VSM

Disclamer

Login

Ragility

-- Management Cybernetics --

Omgaan met complexiteit, dynamiek en onzekerheid

Algemeen

Management cybernetics richt zich op de structuur van allerlei soorten organisaties. Het geeft antwoorden op vragen waar managers dagelijks mee worden geconfronteerd door de toenemende complexiteit in combinatie met een toenemende dynamiek en onzekerheid. Voorbeelden van die vragen zijn:
Hoe snel inspelen op veranderingen in locale markten?
Hoe omgaan met toenemende complexiteit?
Hoe synergie tussen de onderdelen combineren met autonomie van die onderdelen?
Hoe het werkelijke potentieel van de medewerkers vrijmaken en benutten?
Hoe omgaan met onzekerheden en risico’s?
Hoe de structuur laten meegroeien met de organisatie zonder continue reorganisaties?
Hoe inzicht verkrijgen hoe de organisatie echt wekt?
Hoe de control en communicatie processen verbeteren?
Hoe op korte èn langere termijn de bedrijfsdoelstellingen realiseren?

Viable system

Centraal binnen management cybernetics staat, naast control en communicatie theorie, het "viable system model" (VSM). Het VSM geeft de voorwaarden waaraan de structuur en de communicatie kanalen van een organisatie moeten voldoen teneinde als organisatie zelfstandig te kunnen "overleven" in een veranderende omgeving. Ofwel om effectief en efficiënt te kunnen blijven functioneren in de tijd.

De voorwaarden die het VSM stelt hebben betrekking op de structuur in termen van de benodigde functies (rollen / activiteiten) en de onderlinge verbanden. Ook omvat het de klant en de omgeving. Daarbij wordt uitgegaan van een recursieve opbouw, dwz op elk niveau en in elk deel(-deel, -deel,…) –systeem wordt hetzelfde model gehanteerd. Het richt zich zowel op de samenhang van het geheel als op de autonomie van de onderdelen waaruit het bestaat. Kern van het model is dat het activiteiten ordent en geen actoren. Daarmee verschilt het sterk van het bekende organigram. Zelf legt het VSM geen vaste structuur op in termen van organisatieonderdelen, onderlinge verbanden en hiërarchische verhoudingen!

Het VSM kan zowel worden gebruikt voor het ontwerpen van organisatiestructuren als voor diagnose. Het toepassen van het VSM resulteert o.a. in:
Organisaties die snel en effectief kunnen reageren op veranderingen in locale externe omstandigheden
Organisatiestructuren waardoor individuele medewerkers hun werkelijke potentieel (beter) kunnen inzetten ten dienste van de organisatie.

Toepassingen

Toepassingen van management cybernetics zijn er op alle niveaus binnen een organisatie en over organisaties heen, zowel binnen de profit als de non-profit sector. Voorbeelden zijn:
Een organisatie als geheel
Onderdelen van een organisatie
Een conglomeraat van organisaties
Een netwerk van organisaties
Een nationale economie
Een project
Een programma
Een community of practice
Een leeromgeving
Een Kennis Management systeem binnen organisaties
Een Safety management systeem binnen organisaties
Het persoonlijk leven van een mens
Daarnaast wordt de aanpak o.a. met succes toegepast bij het ontwerpen van software. Met name gaat het dan om het ontwikkelen van transparante, onderhoudbare en uitbreidbare software.

Dienstverlening

De dienstverlening van "Management Cybernetics" richt op:
Het ontwerpen van effectieve en adaptieve organisatie structuren
Het in kaart brengen van hoe een organisatie echt werkt en wat echt belangrijk is en wat niet
Het inrichten en verbeteren van control en communicatieprocessen.